Mampaey-icon-klantgericht
Klantgericht en efficiƫnt

Klantgericht en efficiƫnt

Verder lezen
Mampaey-icon-installatie
Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud

Verder lezen
Mampaey-icon-innovatief
Innovatieve werkwijze

Innovatieve werkwijze

Verder lezen
Tekst Algemene voorwaarden

All in servicecontract c.v.-toestellen

I. UITGANGSPUNTEN
 1. Storingen worden zonder extra kosten verholpen. U betaalt dus geen materiaal- of arbeidskosten.
 2. Storingen worden, behoudens overmacht, binnen 24 uur na de melding verwerkt.
 3. Uw cv-toestel wordt eens per 24 maanden geïnspecteerd.
 4. Naast het cv-toestel heeft dit contract ook betrekking op:
 • Het expansievat
 • De water- en gasaansluitingen van het cv-toestel
 • De rookgasafvoer tot 2 meter van het toestel (mits in het zicht en niet bouwkundig)
 • De drukmeter
 • Het overstortventiel
 • De vulkraan
II. STORINGEN DIE NIET ONDER HET CONTRACT VALLEN
 1. Bijvullen en ontluchten.
 2. Aansteken van de waakvlam.
 3. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is/was op het toestel (bijvoorbeeld als gevolg van een stroomstoring).
 4. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is conform de voorwaarden van de leverancier.
 5. Door blikseminslag.
 6. Door bevriezing.
 7. Door ondeskundige bediening.
 8. Door verstopping en/of kalkafzetting.
 9. Door capaciteitsproblemen en/of verborgen gebreken aan een installatie die niet is geïnstalleerd door Mampaey installatiebedrijven.
 10. Storingen als gevolg van lekkage aan het leidingnet, radiatore(en)-(kranen) en appendages.
 11. Kamerthermostaat.
III. VOORWAARDEN

Alvorens de overeenkomst door ons wordt geaccepteerd, is het mogelijk dat Mampaey Service B.V. binnen drie maanden na aanmelding een inspectie ter plaatse uitvoert. Daarbij worden o.a. de volgende punten getoetst:

 1. Uw cv-toestel mag niet ouder zijn dan 15 jaar.
 2. De capaciteit mag niet groter zijn dan 40kW.
 3. Het toestel dient aangesloten te zijn volgens de geldende voorschriften.
 4. Het toestel mag geen asbest bevatten.
 5. Indien bij de eerste controle blijkt dat het cv-toestel om technische of andere redenen afgekeurd dient te worden en het cv-toestel hierdoor niet in het servicecontract opgenomen kan worden, betaalt u een servicecontrole van €45,00 inclusief BTW.
IV. UITSLUITINGEN

Niet in het contract opgenomen zijn:

 1. Toestellen waarvoor geen onderdelen meer voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het all-in service contract. Indien van toepassing zal Mampaey installatiebedrijven de opdrachtgever van een eventuele uitsluiting in kennis stellen.
 2. Materiaalkosten, indien zich een voorafgaand aan de eerste inspectie een storing voordoet. De storing wordt dan verholpen, waarbij het arbeidsloon voor rekening van Mampaey komt en de materiaalkosten voor rekening van de opdrachtgever. De eerste inspectie wordt meteen gecombineerd met het oplossen van de storing.
V. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. Het all-in servicecontract loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar.
 2. De minimale looptijd is 2 jaar.
 3. De overeenkomst wordt door ons geaccepteerd na de eerste inspectie met positief gevolg. De betaling gaat in op de eerste werkdag van de maand na uw aanmelding.
 4. Beide partijen kunnen de overeenkomst minstens 2 maanden voor het einde van het tweede kalenderjaar schriftelijk opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst na afloop met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
 5. Op 1 januari in het kalenderjaar waarin de CV ketel 15 wordt, zal het all-in contract omgezet worden naar een regiecontract waarna zowel de onderhoudsplanning als ook de automatische incasso komen te vervallen. 
VI. BETALINGEN
 1. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks vooraf betaald. Het bedrag wordt automatisch van het rekeningnummer van de opdrachtgever afgeschreven.
 2. Voor deze overeenkomst gelden de tarieven, zoals die door de opdrachtnemer voor of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt.
 3. De voor het toestel overeengekomen contractprijs zal jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe contractjaar worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
 4. Bij non-betaling c.q. beëindiging van het contract, zal een totaalfactuur worden opgesteld voor het restant van de termijnen vermeerderd met administratiekosten.
VII. ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden voor Onderhouds- en Serviceabonnementen voor Woninginstallaties van toepassing (1992). Deze worden op verzoek gratis toegezonden en zijn ook te vinden op onze website.

VIII. PRIJZEN
 1. Zie het prijsoverzicht.
 2. Voor toestellen van ouder dan 10 jaar geldt een toeslag van 10% op het basistarief.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in